Russlands nye utanrikspolitiske konsept

Ein kortare versjon av dette innlegget stod på trykk i Aftenposten 2. mai 2023

Russland fekk 31. mars i år eit nytt utanrikspolitisk konsept, godkjent av president Putin. Dette er ein oppdatert, offisiell versjon av putinismen som Den russiske føderasjonens politiske ideologi. Han målber ikkje berre Russlands utanrikspolitikk, men også Putin-regimets russlandsidé. Konseptet er dermed eit interessant uttrykk for kor sært Russland faktisk er blitt under Putin.

Artikkel 4 omtalar Russland som følgjer:

Meir enn tusen års erfaring som uavhengig stat, kulturarven frå førre epoke, djupe historiske band med tradisjonell europeisk kultur og andre kulturar i Eurasia, ei evne utvikla gjennom mange hundreår til å sikra harmonisk sameksistens mellom ulike folk [og] etniske, religiøse og språklege grupper på eit felles territorium bestemmer Russlands spesielle posisjon som ein særskilt statssivilisasjon, ei enorm eurasisk og euro-stillehavsmakt som samlar det russiske folket og andre folk som [til saman] utgjer det kulturelle og sivilisatoriske fellesskapet i den russiske verda.

Russland, som har eit bruttonasjonalprodukt på linje med Sør-Korea og ein gjennomsnittleg levealder som Nord-Korea, er altså «ein særskilt statssivilisasjon», «ei enorm eurasisk og euro-stillehavsmakt» og kjernen i noko ein kallar «den russiske verda». Eit anna viktig omgrep er «det nære utlandet», som blir skildra som  «medlemmene av SUS [Samveldet av uavhengige statar: Armenia, Aserbajdsjan, Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Russland, Tadsjikistan og Usbekistan], som er knytte til Russland med århundrarlange tradisjonar av statsfellesskap, djup gjensidig avhengigheit på ulike område, eit felles språk og nærskylde kulturar».

«Det nære utlandet» kjem først når konseptet listar opp utanrikspolitiske retningslinjer for ulike regionar. Interessant nok for Noreg nemner konseptet deretter Arktis. Så kjem det eurasiske kontinentet, med særskilt omtale av Kina og India, deretter «eurostillehavsområdet», «den islamske verda», Afrika, og Latin-Amerika og Karibia. Tredje sist kjem «den europeiske regionen», som blir omtalt som følgjer:

Dei fleste europeiske statar fører ein aggressiv politikk overfor Russland retta mot å skapa trugsmål mot tryggleiken og suvereniteten til Den russiske føderasjonen, oppnå einsidige økonomiske fordelar, undergrava innanrikspolitisk stabilitet og erodera tradisjonelle russiske åndelege og moralske verdiar, og skapa hindringar for Russlands samarbeid med allierte og partnarar.

EU blir nemnt berre ein gong, når ein skildrar «trugsmål mot tryggleiken, den territoriale integriteten, suvereniteten, dei tradisjonelle åndelege og moralske verdiane og den sosioøkonomiske utviklinga til Russland, landets allierte og partnarar frå uvennlege europeiske statar, Nato, EU og Europarådet». Dei einskilde europeiske landa blir aldri nemnde ved namn. Storbritannia blir berre omtalt indirekte etter USA, som ein av «andre angelsaksiske statar». Ukraina er berre nemnt i forbifarten når det er tale om «antirussiske» reaksjonar på tiltak Russland har treft overfor Ukraina «for å forsvara sine vitale interesser».

«USA og andre angelsaksiske statar» kjem nest sist i lista, før Antarktis.  Her omtalar Russland USA mellom anna som «hovudinspiratoren, tilretteleggjaren og utøvaren av den aggressive antirussiske politikken til det kollektive Vesten, kjelda til dei viktigaste risikoane for tryggleiken til den russiske føderasjonen, den internasjonale verda, [og] balansert, rettferdig og progressiv utvikling av menneskeheita.»

Den geopolitiske konstruksjonen «Eurasia» er nemnd 24 gonger, mot berre to gonger i førre slike konsept, som kom i 2016. Det er mellom anna viktig for Russland å «etablera eit integrert økonomisk og politisk rom i Eurasia på lang sikt». Også ordet «rettferd» er nemnd påfallande oftare enn i tidlegare konsept. Første punkt under avsnittet om Russlands utanrikspolitiske prioriteringar er såleis «etablering av ein rettferdig og berekraftig verdsorden», ein annan stad omtalt meir spesifikt som «ein meir stabil og rettferdig, multipolar verdsorden».  

Russlands nye utanrikspolitiske konsept reflekterer korleis det nåverande russiske regimet definerer sine internasjonale interesser etter fullskalainvasjonen av Ukraina og Vestens svar på den. Men det reflekterer også Putins konklusjon på ein århundrarlang russisk diskusjon om russisk identitet og Russlands misjon i verda. Det er nøye samanheng mellom desse to aspekta.

Konseptet uttrykker regimets omfamning av den slavofile, som i dag heller bør kallast den partikularistiske eller eksepsjonalistiske, posisjonen i debatten om den russiske idéen. Debatten oppstod på 1830-talet mellom slavofile og vestorienterte russiske intellektuelle. Professor Erik Krag skildrar debatten i boka «Kampen mot Vesten i russisk åndsliv» frå 1932.

Slavofilane var konservative nasjonalistar som meinte Russland var noko heilt for seg sjølv. Det var altså ein «særskilt statssivilisasjon» mellom aust og vest og hadde ein særleg misjon i verda. Dei vestorienterte var liberale eller radikale og heldt på at Russland både var og burde vera europeisk. Til dømes var forfattarane Gogol og Dostojevskij slavofilar, mens Turgenjev var vestorientert.

På grunn av Russlands perifere posisjon i Europa og (derfor) autoritære tradisjon har dei slavofile hatt overmakta i det meste av Russlands moderne historie. Men dét er også årsaka til at Russland aldri har klart å henga med Vesten i teknologisk og økonomisk utvikling og heller ikkje har fått ein større middelklasse. Dette har leia til kriser, ofte utløyst av nederlag i krig, som i sin tur har ført til reform eller – fleire gonger – revolusjon. Makta har då først gått til vestorienterte, moderniserande leiarar, som Kerenskij, Lenin (rett nok eit spesialtilfelle), Gorbatsjov og Jeltsin. Men så har den russiske tradisjonen på nytt fått overtaket, og brutale nasjonalistar som Stalin og Putin har hamna i Kreml igjen.  

Slavofilane klarte aldri å samla seg om eit positivt, moralsk-etisk grunngjeve program og ein ditto definisjon av den russiske identiteten. Dei såg mest Russland som negasjon, som noko anna, gjerne det motsette av Europa og Vesten. Slik er det også med det nye utanrikspolitiske konseptet. Det seier ingenting om kva allmenngyldige verdiar det står for anna enn forsvar av nasjonale og, i nokre tilfelle, felles «interesser» (som berekraftig utvikling, handel, helse), fredeleg sameksistens, gjensidig fordelaktig samarbeid og ei multikulturell og multipolar verd. Det er relativistisk heller enn universalistisk. Dette er også logisk når Russlands verdshistoriske misjon er å vera faneberar i kampen mot USAs «globale dominans», ei verd styrt av vestlege reglar og i det heile tatt mot den vestlege, einlinja utviklingsmodellen.

Omgrepet sivilisasjonsstat reflekterer Samuel Huntingtons idé om verdspolitikken som strid mellom sivilisasjonar. I russisk-putinsk tapping inneber det at verda er dominert av sivilisasjonsstatane Russland, USA, Kina og India. Berre desse landa er fullt ut suverene, ikkje minst fordi dei har atomvåpen. Desse landa har også rett på å ha særskilte innverknadssfærar rundt seg. For Russlands del definerer konseptet «det nære utlandet» som det, eit omgrep som til dels fell saman med omgrepa «den russiske verda» (land med store innslag av russisk språk, russisk-ortodoks religion og russisk kultur) og Eurasia. Ukraina høyrer i denne samanheng ikkje berre med til den inste kjernen i den russiske interessesfæren, men er ifølgje Putin som kjent eigenleg ein del av Russland.  

Det er implisitt her ikkje berre at sivilisasjonsstatane, dvs. stormaktene, har rett til intervensjon i sine maktblokker, men at dei også bør styra internasjonal politikk slik den europeiske stormaktskonserten gjorde på 1800-talet. Putin har tidlegare ofte antyda at han kan tenka seg ein ny Jalta-konferanse som fordeler verda mellom stormaktene. Men samstundes signaliserer det utanrikspolitiske konseptet at inga verdsordning nokon gong vil bli stabil: Russland vil som stormakt halda fram med å manøvrera til sin eigen fordel i eit stadig skiftande maktspel. Det er til dømes tydeleg at Putin gjerne vil splitta Europa frå USA.

Vektlegginga av ein «meir rettferdig verdsorden» er elles ikkje berre eit forsøk på å få afrikanske, latinamerikanske og asiatiske land over på russisk side, til dømes under avrøystingar i FN. Den skal også appellera til venstresida i russisk politikk. Det blir nytt presidentval i Russland neste år, og Putin vil som tidlegare truleg få ein motkandidat frå kommunistpartiet. Sjølv om han vil vera sjanselaus, er det grunn til å tru at russiske veljarar er ei viktig målgruppe for det nye konseptet. Dessverre vil dei fleste av dei sluka det rått. Men få andre vil la seg overtyda.

……………………………

Offisiell, russisk versjon av Russlands nye utanrikspolitiske konsept: http://www.kremlin.ru/events/president/news/70811

Uoffisiell omsetjing til engelsk: https://russiaeu.ru/en/news/concept-foreign-policy-russian-federation

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s